ตุลาคม [Oct], 2020
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กรกฎาคม [Jul] 5, 2020 - กรกฎาคม [Jul] 11, 2020
7/5/2020
  
7/6/2020
  
7/7/2020
  
7/8/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำป  (คณะวิทย์ ฯ)
7/9/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม อบรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) และระบบการลาและไปราชการ (e-  (คณะวิทย์ ฯ)
7/10/2020
  
7/11/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยทางเคมี สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิ  (คณะวิทย์ ฯ)
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเ  (คณะวิทย์ ฯ)