กรกฎาคม [Jul], 2020
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มีนาคม [Mar] 8, 2020 - มีนาคม [Mar] 14, 2020
3/8/2020
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Business Intelligence Tools with Tableau  (คณะวิทย์ ฯ)
3/9/2020
  
3/10/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KPRU DIY แอ  (คณะวิทย์ ฯ)
3/11/2020
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ  (คณะวิทย์ ฯ)
3/12/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ จำน  (คณะวิทย์ ฯ)
3/13/2020
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สวน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย  (คณะวิทย์ ฯ)
3/14/2020
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติสัมมนาวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์กับการวิจัย (Math Pi Day ครั้ง  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเคมีในศตวรรษที่ 21 (ค.บ.เคมี  (คณะวิทย์ ฯ)