มิถุนายน [Jun], 2020
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 9, 2020 - กุมภาพันธ์ [Feb] 15, 2020
2/9/2020
  
2/10/2020
  
2/11/2020
  
2/12/2020
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรีย  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี "วันราชภัฏ"  (คณะวิทย์ ฯ)
2/13/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการ  (คณะวิทย์ ฯ)
2/14/2020
  
2/15/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายบูรณาการส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (E-SMART) ด้านวิทยาศาสตร์ โ  (คณะวิทย์ ฯ)