กุมภาพันธ์ [Feb], 2020
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 17, 2019 - พฤศจิกายน [Nov] 23, 2019
11/17/2019
  
11/18/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณฑ์  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
  อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานราชภัฏลอยกระทง  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่  (คณะวิทย์ ฯ)
11/19/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
  อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานราชภัฏลอยกระทง  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/20/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม อบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-based education (  (คณะวิทย์ ฯ)
11/21/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม อบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-based education (  (คณะวิทย์ ฯ)
11/22/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร  (คณะวิทย์ ฯ)
11/23/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะทางด้านคุณธรรมและจิยธรรม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ  (คณะวิทย์ ฯ)