พฤศจิกายน [Nov], 2019
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กันยายน [Sep] 8, 2019 - กันยายน [Sep] 14, 2019
9/8/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโ  (คณะวิทย์ ฯ)
9/9/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  (คณะวิทย์ ฯ)
9/10/2019
  
9/11/2019
  
9/12/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การอบรมและประเมินผลวัดทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คณะวิทย์ ฯ)
9/13/2019
  
9/14/2019