มิถุนายน [Jun], 2020
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, สิงหาคม [Aug] 25, 2019 - สิงหาคม [Aug] 31, 2019
8/25/2019
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 คน เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิท  (คณะวิทย์ ฯ)
8/26/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
8/27/2019
  
8/28/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
8/29/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ  (คณะวิทย์ ฯ)
8/30/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามก  (คณะวิทย์ ฯ)
8/31/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กิ  (คณะวิทย์ ฯ)