พฤศจิกายน [Nov], 2019
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, สิงหาคม [Aug] 11, 2019 - สิงหาคม [Aug] 17, 2019
8/11/2019
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  (คณะวิทย์ ฯ)
8/12/2019
  
8/13/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และ  (คณะวิทย์ ฯ)
8/14/2019
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4หรือปีที่ 3 หมู่เรียนละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมท  (คณะวิทย์ ฯ)
8/15/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พร  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
8/16/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
8/17/2019
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมศิลปะการป้องกันตัว  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)