กุมภาพันธ์ [Feb], 2020
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กรกฎาคม [Jul] 21, 2019 - กรกฎาคม [Jul] 27, 2019
7/21/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ ทำบุญ และกีฬา ประจำปี 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
7/22/2019
  
7/23/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)
7/24/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาม 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ 
7/25/2019
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 
  โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 
7/26/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนา 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
7/27/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนา