กรกฎาคม [Jul], 2020
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กรกฎาคม [Jul] 7, 2019 - กรกฎาคม [Jul] 13, 2019
7/7/2019
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านวิชาคณิตศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)
7/8/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวจการคลัง  (คณะวิทย์ ฯ)
  หลักสูตรฟิสิกส์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
7/9/2019
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดอบรมและปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ช่วงดาวเสาร์โคจรใกล้โลกมากที  (คณะวิทย์ ฯ)
7/10/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดอบรมและปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ช่วงดาวเสาร์โคจรใกล้โลกมากที  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  (คณะวิทยาการ )
7/11/2019
  
7/12/2019
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
7/13/2019
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)