ตุลาคม [Oct], 2020
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มิถุนายน [Jun] 30, 2019 - กรกฎาคม [Jul] 6, 2019
6/30/2019
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (ค.บ.)  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (วท.บ.)  (คณะวิทย์ ฯ)
7/1/2019
  หลักสูตรคณิตศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (ค.บ.)  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (วท.บ.)  (คณะวิทย์ ฯ)
7/2/2019
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (ค.บ.)  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาครูเคมี (วท.บ.)  (คณะวิทย์ ฯ)
7/3/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (คณะวิทยาการ )
7/4/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
7/5/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
7/6/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาห  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)