กุมภาพันธ์ [Feb], 2020
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มิถุนายน [Jun] 23, 2019 - มิถุนายน [Jun] 29, 2019
6/23/2019
  
6/24/2019
  โปรแกรมชีววิทยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการแนะแนวการศึกษาโปรแกรมชีววิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  หลักสูตรเคมี (วท.บ.) จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเคมี (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
6/25/2019
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึก  (คณะวิทย์ ฯ)
  หลักสูตรเคมี (ค.บ.) จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเคมี (ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (คณะวิทย์ ฯ)
6/26/2019
  หลักสูตรชีววิทยา จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
6/27/2019
  
6/28/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำป  (คณะวิทย์ ฯ)
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโล  (คณะวิทย์ ฯ)
6/29/2019