พฤศจิกายน [Nov], 2019
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มีนาคม [Mar] 17, 2019 - มีนาคม [Mar] 23, 2019
3/17/2019
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยทางคณิตศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
3/18/2019
  
3/19/2019
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียนรู้สู่โ  (คณะวิทย์ ฯ)
3/20/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มเป้าหมาย  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียนรู้สู่โ  (คณะวิทย์ ฯ)
3/21/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียนรู้สู่โ  (คณะวิทย์ ฯ)
3/22/2019
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่งาน  (คณะวิทย์ ฯ)
3/23/2019