สิงหาคม [Aug], 2020
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 24, 2019 - มีนาคม [Mar] 2, 2019
2/24/2019
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนักวิจัยคณิตศาสตร์ (workshop) ตามโครงการ Work int  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/25/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/26/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/27/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอเลขสารรบอาหารและจัดทำฉล  (คณะวิทย์ ฯ)
2/28/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
3/1/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Microsoft Azure และ Microsoft Power BI  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการเครือข่ายระดับอุดมศึกษา  (คณะวิทยาการ )
3/2/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน และเทคนิคการเขียนค  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการชมรมรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เยาวชนอาสา รู้ รักษ์สิ่งแวดล  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Microsoft Azure และ Microsoft Power BI  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดค่ายสร้างคน คนสร้างสุขภาพ ตามโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ค่ายสร  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการเครือข่ายระดับอุดมศึกษา  (คณะวิทยาการ )