สิงหาคม [Aug], 2020
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 10, 2019 - กุมภาพันธ์ [Feb] 16, 2019
2/10/2019
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดบริการวิชาการวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ฯ  (คณะวิทย์ ฯ)
2/11/2019
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ปีที่ 6  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  (คณะวิทย์ ฯ)
2/12/2019
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ปีที่ 6  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  (คณะวิทย์ ฯ)
2/13/2019
  
2/14/2019
  
2/15/2019
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่  (คณะวิทย์ ฯ)
2/16/2019
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน รุ่  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดค่ายเทคนิคปลอดเชื้อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในวันที่  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการกีฬาระหว่างคณะ  (คณะวิทยาการ )