กันยายน [Sep], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 3, 2019 - กุมภาพันธ์ [Feb] 9, 2019
2/3/2019
  
2/4/2019
  
2/5/2019
  
2/6/2019
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21  (คณะวิทย์ ฯ)
2/7/2019
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการพิจารณาทุนวิจัยด้านนวัตกรรมแก้ปัญหาท้องถิ่น  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการศึกษาดูงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
2/8/2019
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องท  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือ เรื่อง การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความปลอดภัยการพัฒนาทักษะและความป  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการศึกษาดูงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
2/9/2019
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดบริการวิชาการวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความปลอดภัยการพัฒนาทักษะและความป  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ฯ  (คณะวิทย์ ฯ)