กันยายน [Sep], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มกราคม [Jan] 20, 2019 - มกราคม [Jan] 26, 2019
1/20/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษ  (คณะวิทย์ ฯ)
1/21/2019
  
1/22/2019
  
1/23/2019
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดโครงการ Science for kids (ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก)  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติกาค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและ  (คณะวิทย์ ฯ)
1/24/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติกาค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและ  (คณะวิทย์ ฯ)
1/25/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติกาค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและ  (คณะวิทย์ ฯ)
1/26/2019
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)