ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ธันวาคม [Dec] 23, 2018 - ธันวาคม [Dec] 29, 2018
12/23/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกครั้งที่2   (คณะวิทย์ ฯ)
12/24/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข  (คณะวิทย์ ฯ)
12/25/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข  (คณะวิทย์ ฯ)
12/26/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ  (คณะวิทย์ ฯ)
12/27/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข  (คณะวิทย์ ฯ)
12/28/2018
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใต้โครงการส่  (คณะวิทย์ ฯ)
12/29/2018