ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ธันวาคม [Dec] 16, 2018 - ธันวาคม [Dec] 22, 2018
12/16/2018
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวพลเมืองใส่ใจสังคม  (คณะวิทย์ ฯ)
12/17/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่   (คณะวิทย์ ฯ)
12/18/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่   (คณะวิทย์ ฯ)
12/19/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารปลอดภัยในโรงเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
12/20/2018
  
12/21/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรีย  (คณะวิทย์ ฯ)
12/22/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกครั้งที่2   (คณะวิทย์ ฯ)