ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ธันวาคม [Dec] 9, 2018 - ธันวาคม [Dec] 15, 2018
12/9/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงวิชาการ การเสวนา ทิศทาง เป้าหมาย อาชีพ นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์พื้นฐา  (คณะวิทย์ ฯ)
12/10/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
12/11/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  (คณะวิทย์ ฯ)
12/12/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการบริจาคโลหิต  (คณะวิทยาการ )
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียงความ "ศาสตร์ของพระราชาช่วยพัฒนา  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ จัดกาศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
12/13/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ จัดกาศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
12/14/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ จัดกาศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
12/15/2018
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดอบรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  (คณะวิทย์ ฯ)
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวพลเมืองใส่ใจสังคม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพ  (คณะวิทย์ ฯ)