ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ธันวาคม [Dec] 2, 2018 - ธันวาคม [Dec] 8, 2018
12/2/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะะการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีโรงเรียนวังแขมวิทยาคม  (คณะวิทย์ ฯ)
12/3/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในกลุ่มนักศึกษา”  (คณะวิทย์ ฯ)
12/4/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพร  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)  (คณะวิทย์ ฯ)
12/5/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)  (คณะวิทย์ ฯ)
12/6/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมสรรหาคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  (คณะวิทย์ ฯ)
12/7/2018
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ ตามโครงการบริการวิขาการด้านสุขภาพแก่ชุม  (คณะวิทย์ ฯ)
12/8/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านวิชาการ”  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  (คณะวิทย์ ฯ)