ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 25, 2018 - ธันวาคม [Dec] 1, 2018
11/25/2018
  
11/26/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้อ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้าว อ้อย มั  (คณะวิทย์ ฯ)
11/27/2018
  
11/28/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ปตท.สผ. โครงการเอส1 ประจำปี 2561”   (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็  (คณะวิทย์ ฯ)
11/29/2018
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร  (คณะวิทย์ ฯ)
11/30/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
12/1/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะะการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)