ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 18, 2018 - พฤศจิกายน [Nov] 24, 2018
11/18/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศา  (คณะวิทย์ ฯ)
11/19/2018
  
11/20/2018
  
11/21/2018
  
11/22/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพช  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 "เปิดประตูสู่อาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/23/2018
  สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 "เปิดประตูสู่อาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)
17:00  - 23:00 โครงการวิทยาการลอยกระทง  (คณะวิทยาการ )
11/24/2018
  สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21โปรแกรมวิชาเคมี (วท.บ เคมี)  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
17:00  - 23:00 โครงการวิทยาการลอยกระทง  (คณะวิทยาการ )