ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 11, 2018 - พฤศจิกายน [Nov] 17, 2018
11/11/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการบริการวิชาการการ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/12/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/13/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ  (คณะวิทย์ ฯ)
08:30  - 17:00 โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม  (คณะวิทยาการ )
11/14/2018
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ  (คณะวิทย์ ฯ)
08:30  - 17:00 โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม  (คณะวิทยาการ )
11/15/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ Annual Science Conferen  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/16/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ Annual Science Conferen  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/17/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)