มิถุนายน [Jun], 2020
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 4, 2018 - พฤศจิกายน [Nov] 10, 2018
11/4/2018
  
11/5/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในกลุ่มนักศึกษา”  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือขอรับคำปรึกษาการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร จากผลง  (คณะวิทย์ ฯ)
11/6/2018
  
11/7/2018
  
11/8/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2561  (คณะวิทย์ ฯ)
11/9/2018
  
11/10/2018
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ (Bye Nior) 
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี 
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21 
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการบริการวิชาการการ