กันยายน [Sep], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ตุลาคม [Oct] 14, 2018 - ตุลาคม [Oct] 20, 2018
10/14/2018
  
10/15/2018
  
10/16/2018
  
10/17/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์สัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียนศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหลักสูตรบุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์กร)  (คณะวิทย์ ฯ)
10/18/2018
  
10/19/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการกรอกรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบจัดรายวิชาสอนออนไลน์  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการจัดทำองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาห  (คณะวิทย์ ฯ)
10/20/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิ  (คณะวิทย์ ฯ)