กันยายน [Sep], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ตุลาคม [Oct] 7, 2018 - ตุลาคม [Oct] 13, 2018
10/7/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   (คณะวิทย์ ฯ)
10/8/2018
  
10/9/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
10/10/2018
  
10/11/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
10/12/2018
  
10/13/2018