ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กันยายน [Sep] 23, 2018 - กันยายน [Sep] 29, 2018
9/23/2018
  
9/24/2018
  
9/25/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
9/26/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในหน่วยงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในหน่ว  (คณะวิทย์ ฯ)
13:00  - 17:00 โครงการจิตอาสา  (กองพัฒนานักศึกษา )
9/27/2018
  
9/28/2018
  Big Cleaning day ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  (กองพัฒนานักศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีพ.ศ.2561   (คณะวิทย์ ฯ)
9/29/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  (คณะวิทย์ ฯ)