ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กันยายน [Sep] 16, 2018 - กันยายน [Sep] 22, 2018
9/16/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเฉพาะด้าน  (คณะวิทย์ ฯ)
9/17/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม KPRU So Fun Run Say No Foam งานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รักสุข  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย  (คณะวิทย์ ฯ)
09:00  - 14:00 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
9/18/2018
09:00  - 10:00 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
9/19/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แบรนด์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร   (คณะวิทย์ ฯ)
9/20/2018
09:00  - 10:00 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
9/21/2018
09:00  - 14:00 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
9/22/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล  (คณะวิทย์ ฯ)