ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กันยายน [Sep] 2, 2018 - กันยายน [Sep] 8, 2018
9/2/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร   (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program  (คณะวิทย์ ฯ)
08:00  - 21:00 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก   (คณะวิทยาการ )
09:00  - 21:00 สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการ  (คณะวิทยาการ )
9/3/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program  (คณะวิทย์ ฯ)
9/4/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program  (คณะวิทย์ ฯ)
9/5/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียบมความพร้อมก่อนออกสู่งาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program  (คณะวิทย์ ฯ)
08:00  - 12:00 ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  (กองพัฒนานักศึกษา )
13:00  - 16:00 กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย(สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)  (คณะวิทยาการ )
9/6/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program  (คณะวิทย์ ฯ)
9/7/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program  (คณะวิทย์ ฯ)
9/8/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการบูรนาการค่ายคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program  (คณะวิทย์ ฯ)
08:00  - 17:00 สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  (คณะวิทยาการ )