กรกฎาคม [Jul], 2020
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, สิงหาคม [Aug] 26, 2018 - กันยายน [Sep] 1, 2018
8/26/2018
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน ICT Thailand 4.0 และกิจกรรมอบรม  (คณะวิทย์ ฯ)
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ 3D Printer  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัยทางฟิสิกส์  (คณะวิทย์ ฯ)
  เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการท่องเที่ยวแะลการโรงแรม  (คณะวิทยาการ )
  ท่องเที่ยวเขานางทอง เมืองบางพานผสานวิถีเกษตร  (คณะวิทยาการ )
8/27/2018
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอัง  (คณะวิทย์ ฯ)
8/28/2018
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอัง  (คณะวิทย์ ฯ)
8/29/2018
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอัง  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการแนะแนวการศึกษา  (คณะวิทยาการ )
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพร  (คณะวิทย์ ฯ)
13:00  - 17:00 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทคโนสัมพันธ์ (กีฬาภายใน)   (คณะเทคโน ฯ )
8/30/2018
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอัง  (คณะวิทย์ ฯ)
8/31/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากผลงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอัง  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาดูงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป  (คณะวิทย์ ฯ)
9/1/2018
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและการรับรู้สิทธิหลักประกันสุ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาดูงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป  (คณะวิทย์ ฯ)
  กิจกรรมให้คุณธรรม และจรรยาบรรณจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  (คณะวิทยาการ )
08:00  - 21:00 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก   (คณะวิทยาการ )
08:30  - 16:30 โครงการ คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  (คณะวิทยาการ )