กุมภาพันธ์ [Feb], 2019
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กรกฎาคม [Jul] 29, 2018 - สิงหาคม [Aug] 4, 2018
7/29/2018
  
7/30/2018
  
7/31/2018
  
8/1/2018
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจ  (คณะวิทย์ ฯ)
8/2/2018
  
8/3/2018
  
8/4/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโล  (คณะวิทย์ ฯ)
  ผูกข้อต่อขัวญสายสัมพันธ์บัญชี  (คณะวิทยาการ )
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและการรับรู้สิทธิหลักประกันสุ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลัก  (คณะวิทย์ ฯ)
07:00  - 18:00 สานสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร  (คณะวิทยาการ )
08:30  - 16:30 นันทนาการและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ด้านมนุษย์สัมพันธ์โปรแกรมการตลาด  (คณะวิทยาการ )