กุมภาพันธ์ [Feb], 2019
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กรกฎาคม [Jul] 1, 2018 - กรกฎาคม [Jul] 7, 2018
7/1/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านวิชาคณิตศาสตร์และงานวิจัยโดยอาจารย์ต่างประเทศ   (คณะวิทย์ ฯ)
7/2/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีท  (คณะวิทย์ ฯ)
10:00  - 11:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
14:00  - 15:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
7/3/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2561 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในยุคไทย  (คณะวิทย์ ฯ)
14:00  - 15:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
7/4/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2561 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในยุคไทย  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่  (คณะวิทย์ ฯ)
08:30  - 16:30 การตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015   (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
13:00  - 17:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (คณะวิทยาการ )
7/5/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่  (คณะวิทย์ ฯ)
09:00  - 10:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
7/6/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่  (คณะวิทย์ ฯ)
09:00  - 15:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
7/7/2018
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า “กิจกรรมเตรียมความพร้อม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแก่นักศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่  (คณะวิทย์ ฯ)
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า “กิจกรรมเตรียมคว  (คณะวิทย์ ฯ)