กันยายน [Sep], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มิถุนายน [Jun] 24, 2018 - มิถุนายน [Jun] 30, 2018
6/24/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
6/25/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน  (คณะวิทย์ ฯ)
6/26/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน  (คณะวิทย์ ฯ)
6/27/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  (คณะวิทย์ ฯ)
6/28/2018
  
6/29/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสู  (คณะวิทย์ ฯ)
6/30/2018