มกราคม [Jan], 2019
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 25, 2018 - มีนาคม [Mar] 3, 2018
2/25/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่  (คณะวิทย์ ฯ)
2/26/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ติว NT ด้านคำนวณ  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  ติว NT ด้านภาษา (กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา ร  (คณะวิทย์ ฯ)
2/27/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ติว NT ด้านคำนวณ (กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  ติว NT ด้านเหตุผล  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
2/28/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ติว NT ด้านภาษา  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
3/1/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
3/2/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  ติว NT ด้านเหตุผล(กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
3/3/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Love Environmental   (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมหลักการใช้ยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาห  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการจิตอาสาวิทยาการ  (คณะวิทยาการ )