มกราคม [Jan], 2019
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 18, 2018 - กุมภาพันธ์ [Feb] 24, 2018
2/18/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภ  (คณะวิทย์ ฯ)
2/19/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
2/20/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ย  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
2/21/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา ประกันสังคม สิทธิของใคร ทำไมต้องรู้   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา และการวิเคราะห์ภ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการอบรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชในหลุมพอเพียง  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมช  (คณะวิทย์ ฯ)
2/22/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
2/23/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรที่มีการจัดการเ  (คณะวิทย์ ฯ)
2/24/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของหลักสูตรที่มีการจัดการเ  (คณะวิทย์ ฯ)