พฤษภาคม [May], 2018
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 11, 2018 - กุมภาพันธ์ [Feb] 17, 2018
2/11/2018
  บริการวิชาการ-ค่ายภาษาไทย ป.3  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
2/12/2018
  บริการวิชาการ-ค่ายภาษาไทย ป.3 (กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ  (คณะวิทย์ ฯ)
2/13/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ แ  (คณะวิทย์ ฯ)
2/14/2018
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและการควบรวมหลักสูตร  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ แ  (คณะวิทย์ ฯ)
2/15/2018
  
2/16/2018
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดค่ายดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  (คณะวิทย์ ฯ)
2/17/2018
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดค่ายดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภ  (คณะวิทย์ ฯ)