พฤษภาคม [May], 2018
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 4, 2018 - กุมภาพันธ์ [Feb] 10, 2018
2/4/2018
  บริการวิชาการ-ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3 (กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ป.3  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  โรงเรียนตากพิทยาคม จัดโครงการค่ายเทคนิคปลอดเชื้อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อกล้วยไข่  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่  (คณะวิทย์ ฯ)
2/5/2018
  บริการวิชาการ-ค่ายวิทย์ ป.3 (กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
2/6/2018
  บริการวิชาการ-ค่ายวิทย์ ป.3 
2/7/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2/8/2018
  
2/9/2018
  
2/10/2018