กันยายน [Sep], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มกราคม [Jan] 21, 2018 - มกราคม [Jan] 27, 2018
1/21/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ติว O-NET คณิต ป.6 (กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารกระป๋อง   (คณะวิทย์ ฯ)
1/22/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ติว O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 (กพ.เขคต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  ติว O-NET ภาษาไทย ป.6  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
1/23/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน   (คณะวิทย์ ฯ)
1/24/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง E-RMS  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561  (คณะวิทย์ ฯ)
1/25/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม"ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14  (คณะวิทย์ ฯ)
1/26/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14   (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6 (กพ.เขต2)  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม"ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14  (คณะวิทย์ ฯ)
1/27/2018
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ติว O-NET คณิต ป.6  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )