เมษายน [Apr], 2020
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ธันวาคม [Dec] 17, 2017 - ธันวาคม [Dec] 23, 2017
12/17/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  จัดกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
12/18/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  ประชุมเพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองเอกสารสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
12/19/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
12/20/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day 2018  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและระบบประเมินผลกา  (คณะวิทย์ ฯ)
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
12/21/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
12/22/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
12/23/2017
  โรงเรียนคลองลานวิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ตอนค้นฟ้าหาดาว ปี 5   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ สาขาเคมี (ค.บ.)  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อาหารปลอดภัย  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)