กรกฎาคม [Jul], 2020
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 26, 2017 - ธันวาคม [Dec] 2, 2017
11/26/2017
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสต  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/27/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/28/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนฯ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
11/29/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การความรู้ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดกำ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/30/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
12/1/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนโค่งไผ่วิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
12/2/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดโครงการค่ายกรด-เบสและสมดุลกรดเบส  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 17 สปิริตและมิตรภาพ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการกีฬาระหว่างคณะ  (คณะวิทยาการ )