มิถุนายน [Jun], 2020
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 19, 2017 - พฤศจิกายน [Nov] 25, 2017
11/19/2017
  โครงการวิทยาการลอยกระทง  (คณะวิทยาการ )
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เข้าร่วมกิจกรรมงานราชภัฏลอยกระทง การประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/20/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนวังแขมวิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
11/21/2017
  ประชุมเพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงแผนงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลในระดับคณะ  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอัง  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/22/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงาน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนลานกระบือวิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดทำสวนป่า  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/23/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำจดหมายข่าวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/24/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยา   (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/25/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)