มิถุนายน [Jun], 2020
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 12, 2017 - พฤศจิกายน [Nov] 18, 2017
11/12/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาวนภูมิภาค ประจำ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข  (คณะวิทย์ ฯ)
11/13/2017
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมเสริมทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/14/2017
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การออกแนะแนว KPRU ROAD SHOW  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมเสริมทักษะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  (คณะวิทย์ ฯ)
11/15/2017
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
11/16/2017
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่อง การตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ   (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนชากังราว  (คณะวิทย์ ฯ)
  ประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  (งานประกันคุณภาพ )
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน  (คณะวิทย์ ฯ)
13:00  - 17:00 ประชุมบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
11/17/2017
  ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบฯ 2561 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการ KPRU ROAD SHOW โรงเรียนนาบ่อคำวิทยา 
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน 
11/18/2017
  โครงการวิทยาการลอยกระทง 
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เข้าร่วมกิจกรรมงานราชภัฏลอยกระทง การประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด  
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี 
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน