พฤษภาคม [May], 2018
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤษภาคม [May] 27, 2018 - มิถุนายน [Jun] 2, 2018
5/27/2018
  
5/28/2018
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริกา  (คณะวิทย์ ฯ)
  จัดกิจกรรมเวทีนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
5/29/2018
  
5/30/2018
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA Application Writing  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
5/31/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  ส่งผู้บริหารระดับคณะ/ ม. ไปอบรม TQA Application Writing  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
6/1/2018
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
6/2/2018