ความหมายอักษรย่อของหน่วยงานภายใน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองนโยบายและแผนงาน
กองพัฒนานักศึกษา
กองกลาง
คณะครุศาสตร์
งานบริการวิชาการ
มรภ.กำแพงเพชรแม่สอด 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
มรภ.กำแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
คู่มือการใช้งาน
ติดต่อสอบถาม / แจ้งปัญหาในการใช้งาน