กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 12, 2020, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยทางเคมี สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิ
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน (NLP) กิจกร
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com