กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 11, 2020, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยทางเคมี สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิ
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com