กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 8, 2020, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำป
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com