กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 22, 2020, อาทิตย์
  ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและทัศนศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com