กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 21, 2020, เสาร์
  ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและทัศนศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและประสบการณ์ทางชีววิทยา กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรี
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com