กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 18, 2020, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาก
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com